« Trước


  • Environmental Management in the Broiler Breeder Laying House

    It is well established that effectively managing environmental conditions reduces the total cost of production. Proper environmental management in parent stock housing during lay is critical as the production of good quality hatching eggs is the starting point in economicall... Read more

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với văn phòng khu vực của chúng tôi.

Aviagen Asia Pacific Ltd.
Điện thoại: +662 164 2574
Địa chỉ nhà: Bangkok, Thailand
E-mail: info@aviagen.com
Phương tiện truyền thông: mediainquiry@aviagen.com


Tìm kiếm Thư viện Thông tin


Tin tức địa phương

Tài liệu quản lý